Zápis z 1. schůze Rady Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí, o.s.

Datum a místo konání: 8. června 2007, ve Vysokém Veselí

Přítomni: Ing. Marie Kulhánková, Ing. Vendula Hynková, Mgr. Vladimír Knížek (místostarosta obce Vysoké Veselí)

Omluveni: Luboš Holman

Program:

  1. Hospodaření za rok 2006
  2. Otázka trasy a značení stezky - informace o schůzce s Mgr. Peterou a se členy KČT Ostroměř
  3. Diskuze

K bodu 1)

Hospodářka sdružení a členka Rady sdružení, Ing. Hynková, informovala o příjmech a výdajích sdružení v roce 2006. Celkové příjmy z členských příspěvků činily 1700,- Kč a celkové výdaje 25,- Kč. Pokladní hotovost činí 1675,- Kč. Sdružení podalo v zákonném termínu přiznání k DPPO za rok 2006. Sdružení nevznikla povinnost platit za rok 2006 daň.

K bodu 2)

Předsedkyně sdružení, Ing. Kulhánková, podrobně informovala o schůzce s Mgr. Peterou, která proběhla dne 26.5.2007. Podle Mgr. Petery by vzhledem k terénu byla mnohem vhodnější cyklostezka než stezka pro pěší. Ing. Kulhánková s tímto názorem souhlasí a přiklání se k nim i další členové sdružení. Rovněž podrobně informovala o možném napojení případné cyklostezky na stávající síť cyklostezek v Královehradeckého kraje, o možnostech financování projektu z rozpočtu Královehradeckého kraje. V případě zapojení některé obce na plánované trase (zřejmě Vysokého Veselí) do mikroregionu Podchlumí připadá v úvahu financování ze zdrojů mikroregionu. Ing. Kulhánková přislíbila, že s Mgr. Peterou bude i nadále v kontaktu a pokusí se od něj získat maximum informací ohledně značení atd. Ing. Kulhánková dále informovala o konzultaci se členy KČT Ostroměř. Zatím se nepodařilo získat konkrétní informaci, na koho se obrátit ohledně plánovaného značení. KČT Ostroměř pouze obnovuje stávající trasy, se značením nových nemá velké zkušenosti.

K bodu 3)

Je nutné zapracovat na webových stránkách sdružení. Ing. Kulhánková přislíbila, že se tohoto úkolu ujme. Termín: do 30.7.2007.

Bylo by vhodné informovat členy sdružení o krocích, které Rada doposud podnikla. Tohoto úkolu se ujala rovněž Ing. Kulhánková. Termín: do 30.7.2007.

Další schůze Rady se bude konat zřejmě ke konci července, Rada pravděpodobně využije možnosti uspořádat schůzi formou telekonference.

Zapsala : Ing. Kulhánková

Schválila: Ing. Hynková, Ing. Kulhánková

 
zapis_rada_1.txt · Poslední úprava: 2007/07/30 19:25 autor: marenka     Nahoru