Zápis z generálního shromáždění Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí, o.s.

Ve Vysokém Veselí, dne 28. 11. 2009

Přítomni: dle prezenční listiny

Z celkového počtu 21 členů se generálního shromáždění zúčastnilo 15 členů, z toho 10 osobně, 5 pověřilo zastupováním na generálním shromáždění svého zástupce prostřednictvím plné moci. Generální shromáždění je usnášeníschopné.

program:

 1. Informace o změnách ve členské základně
 2. Činnost sdružení v roce 2009
 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 a zpráva kontrolního výboru
 4. Plán činnosti na rok 2010 a rozpočet na rok 2010
 5. Různé, diskuze

Program schválen bez připomínek

bod 1) Informace o změnách ve členské základně Předsedkyně sdružení informovala o úmrtí členky sdružení paní Anny Hynkové v únoru tohoto roku a dále o vyloučení p. Havelky pro naprostý nezájem o činnost sdružení. Novým členem sdružení se stal pan Libor Hovorka.

bod 2) Informace o činnosti Sdružení v roce 2009 Předsedkyně Sdružení, Marie Kulhánková, přednesla zprávu o činnosti Sdružení v roce 2009. Poděkovala členům sdružení za jejich práci pro Sdružení. Všechny činnosti, které odsouhlasilo generální shromáždění v roce 2008 (značení, odstranění roští na Kákovicích, netopýří noc, očištění pomníku Tomáše Svobody, aktualizace webu, rozeslání CD o projektu stezka), byly zrealizovány. Navíc se podařilo uskutečnit pietní setkání u pomníku Tomáše Svobody v Češově, dále jsme se pokusili požádat o grant na úpravu návsi v Češově, ale naše žádost nebyla úspěšná.

Bod 3) Zpráva o hospodaření Sdružení v roce 2009 a zpráva kontrolního výboru Zprávu o hospodaření Sdružení přednesla členka rady, Vendula Hynková.

Přítomní členové vzali zprávu o hospodaření na vědomí bez připomínek.

Byl schválen rozpočet na rok 2010 v maximální výši 15 000 Kč (náklady na značení, propagaci, drobné administrativní výdaje apod.).

Kontrolní výbor – předsedkyně kontrolního výboru informovala, že bylo provedeno několik kontrol pokladny s tím, že hotovost souhlasila s účetnictvím.

Bod 4) Plán činnosti na rok 2010 Na rok 2010 byli prodiskutovány a schváleny následující činnosti:

 • obnova / vylepšení značení (zajistí Kulhánek, Hovorka)
 • propagace stezky (články o stezce do časopisů apod., zajistí Kulhánková, Peroutková)
 • vycházka do Veselského háje (zajistí Kulhánková - propagace, Hvězdová - realizace)
 • průběžná aktualizace webových stránek (zajistí Kulhánková)
 • rozeslání pf2010 (zajistí Kulhánková)
 • sestavení lavičky na Kákovicích (zajistí Kulhánek, Kořínek), zabetonování lavičky (zajistí Holman)
 • úklid okolí cedulí na Kákovicích a ve Veselském háji (zajistí Holman, připomene Kulhánková)
 • vysekání ostružin pod vyhlídkou na Kákovicích (zajistí Holman, připomene Kulhánková)
 • předaní CD o stezce češovskému kronikáři (zajistí Kulhánková)
 • úklid po netopýrech (zajistí Hvězdová/Kulhánková, pomoc přislíbili: J. Kořínková, Kořínek, Hynková, Peroutková, Peroutka, Hvězda)
 • úprava okolí křížku na Kravkově (zajistí Hynková, Tobiáš, pomoc přislíbili: Kulhánková, Hvězdová)
 • Pochod po stezce, dne 17.7.2009, zajistí Kulhánková, pomoc přislíbili: Peroutková (pořadatelská služba ve Velešicích), Hvězdová, Kořínkovi, Labaštová; ...

Bod 5) Diskuze, různé – diskuze probíhala průběžně

Zapsali: Ing. Kulhánková, Mgr. Kulhánek

Schválila: Ing. Kulhánková, Ing. Hynková

 
zapis_generalni_shromazdeni_2009.txt · Poslední úprava: 2010/01/17 11:18 autor: marenka     Nahoru